Uni-Bros. banner
 
Đang tải…
Chương trình Sức Khỏe - An Toàn - Môi Trường (HSE) của Uni-Bros

Chúng tôi cho rằng thành công mình có được là do Sức khỏe, an toàn và môi trường, và luôn coi đó là yêu tố quan trọng trong văn hóa công ty. Đơn giản bởi vì sức khỏe của nhân viên, gia đình của họ và cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc có liên quan trực tiếp đến lợi ích khách hàng của công ty.

Ở Uni-Bros, chúng tôi tin rằng HSE bắt đầu từ trong ý thức. Do vậy, chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển chương trình này với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân viên, thực hiện các hành động sửa chữa trước khi tình hình trở nên tồi tệ. Các chương trình và quy trình của công ty được thực hiện ở mức độ nhận thức cá nhân cao nhất, để xây dựng một nơi làm việc an toàn không có sự cố và tai nạn (IIF).

Để phấn đấu đạt 100% IIF, chúng tôi đánh giá kết quả một cách khách quan, liên tục tìm cách  nâng cao hiệu quả hoạt động. Chúng tôi thuê một cơ quan kiểm toán độc lập thứ ba để thực hiện báo cáo hàng năm. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được báo cáo này:

▪ Đào tạo và phát triển.
▪ Công nhận và khen thưởng.
▪ HSE đối với nhà cung cấp.
▪ Danh sách kiểm tra đánh giá và kiểm toán HSE đối với dự án.

Đào tạo và Phát triển

Tất cả các thành viên Uni-Bros đều phải tham gia chương trình đào tạo về Sức khỏe - An toàn - Môi trường và nhận được bằng chứng nhận về HSE. Các chương trình đào tạo và bài giảng do Bộ Lao động xây dựng và quản lý.

Ngoài bằng chứng nhận về HSE, các nhân viên cũng phải có chứng chỉ cụ thể về thiết bị sử dụng. Ví dụ, người vận hành nồi hơi phải có chứng chỉ về thiết bị nén.

Công nhận và Khen thưởng

Chương trình kiểm toán HSE nội bộ được thực hiện hàng quý, các cá nhân và các nhóm có đóng góp vào kết quả IIF sẽ được trao thưởng.

HSE đối với nhà cung cấp

Các nhà cung cấp cho Uni-Bros được đánh giá dựa trên các yếu tố khác nhau. Chúng tôi tìm kiếm những nhà cung cấp có các giá trị và văn hóa tương đồng. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về quá trình đánh giá liên quan đến HSE này.

Danh sách kiểm tra đánh giá và kiểm định HSE đối với dự án

Các yêu cầu và điều kiện của Dự án được đánh giá theo hướng dẫn về HSE. Việc phát hành bất kỳ kế hoạch HSE nào cũng phải được chỉnh sửa trước khi Dự án bắt đầu. Việc đánh giá này được kiểm định hàng tháng cho đến khi dự án hoàn thành, và một lần nữa, bất kỳ khác biệt nào cũng phải được chỉnh sửa để có thể tiếp tục thực hiện công việc.